School Timings: 9.00 AM - 2.00 PM

Our benevolent existing sponsors (Session 2023-2024)


1. Janab Javed Rahman and Abid Rahmani As Dr. and Mrs. F. Rahman Memorial Scholarship (Banglore)

2. Janab Shakeel Ahmad (Bahrain)

3. Nisar Ahmad Khan (Mumbai)

4. Dr. Anisur Rahman (Newzealand)

5. Haji Shafiullah Sahab (Dubai)

6. Mirza Ashar Baig (Dubai)

7. Janab Abu Ghanim (Sharjah)

8. Janab Azimuddin Rafik (Malaysia)

9. Janab Aqueel Ahmad (Mumbai)

10. Janab Ansar Ahmad (Malaysia)